Menu
Koszyk

Reklamacje i zwroty

§1 Reklamacje

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za wady fizyczne lub prawne zakupionego towaru (rękojmia) na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o prawach konsumenta. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do klientów nie będących konsumentami. 
 2. Reklamacja zakupionego towaru może być złożona za pomocą poczty elektronicznej na adres: projektzywica@wp.pl lub pisemnie na adres: Marta Zaborna ul. Zwycięzców 21a/6 68-200 Żary.
 3. Przy składaniu reklamacji klient powinien podać swoje dane kontaktowe, dokładnie opisać przyczynę reklamacji oraz wskazać żądania wobec Sprzedawcy.
 4. Klient powinien dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy: Marta Zaborna ul. Zwycięzców 21a/6 68-200 Żary .
 5. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania zwrotu towaru wraz ze wskazaniem przyczyny reklamacji. W przypadku, gdy rozstrzygnięcie reklamacji wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sprzedawcy ulega przedłużeniu o czas uzyskania takiej opinii.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty wymiany lub naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją towaru ponosi Sprzedawca. W przypadku zwrotu towaru nie podlegającego naprawy koszt przesyłki ponosi Klient.
 7. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 8. Zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem; W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.

 

§2 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy (m.in. oświadczenie w formie pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Dane adresowe: Marta Zaborna ul. Zwycięzców 21a/6 68-200 Żary. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (e-mail: projektzywica@wp.pl).
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi dokonane przez niego płatności , nie wcześniej jednak niż przed dokonaniem przez konsumenta zwrotu towaru.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy..
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru..
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Zamówienia indywidualne).Nasze strony zapisują pliki cookie's w pamięci podręcznej Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej na stronie Zasady ochrony danych