Menu
Koszyk

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Projekt Żywica

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Projekt Żywica[dalej „Sklep”]dostępny pod adresem internetowym www.projektzywica.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: Marta Zaborna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Projekt Żywica Marta Zaborna, z siedzibą w Żarach, ul. Zwycięzców 21a/6, NIP: 9282037561, REGON:383311602.
 3. Adresem nadania/zwrotów/reklamacji/korespondencji jest: 68-200 Żary ul. Fredry 2
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 7. Informacje o towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

§2 Zamówienia

 1. Klient ma możliwość dokonania zakupów w Sklepie rejestrując swoje konto Klienta lub bez rejestracji.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 
 3. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. W celu realizacji umowy sprzedaży zarówno Klienci zarejestrowani, jak i nie zarejestrowani wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zrealizowania zamówienia. Nie podanie danych lub nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych może uniemożliwić realizację zamówienia.
 6. Dane osobowe Klientów Sklepu przechowywane są przez sprzedawcę i zabezpieczone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. W celu złożenia zamówienia należy :
  1. wejść na stronę internetową Sklepu i wybrać zamawiany towar,
  2. zarejestrować się lub złożyć zamówienie bez rejestracji,
  3. jeżeli złożono zamówienie bez rejestracji – wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy, adresu na który ma zostać dostarczone zamówienie, sposobu dostarczenia towaru, danych do faktury,
  4. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”,
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,
  6. klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 5 dni roboczych, w przypadku braku płatności następuje anulacja zamówienia.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 10. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 11. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. 
 12. Czas realizacji zamówień złożonych, w weekend, lub w dniach wolnych od pracy, może być dłuższy.

 

§3 Dostawa, ceny i metody płatności

 1. Dostawa towaru realizowana jest pod adres wskazany przez klienta w zamówieniu. 
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy.
  1. Przesyłka pocztowa,
  2. Paczkomaty InPost.
  3. Możliwość odbioru osobistego 
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. płatność w systemie PayU 
 4. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 5. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 6. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy liczy się w następujący sposób:
  1. w przypadku wyboru sposobu płatności w systemie PayU – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 7. Szczegółowe informacje na temat metod płatności oraz metod dostawy znajdują się na stronie internetowej sklepu.

 

§5 Reklamacje

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za wady fizyczne lub prawne zakupionego towaru (rękojmia) na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o prawach konsumenta. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do klientów nie będących konsumentami. 
 2. Reklamacja zakupionego towaru może być złożona za pomocą poczty elektronicznej na adres lub pisemnie na adres Marta Zaborna ul. Zwycięzców 21a/6 68-200 Żary.
 3. Przy składaniu reklamacji klient powinien podać swoje dane kontaktowe, dokładnie opisać przyczynę reklamacji oraz wskazać żądania wobec Sprzedawcy.
 4. Klient powinien dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy: Marta Zaborna ul. Fredry 2, 68-200 Żary .
 5. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania zwrotu towaru wraz ze wskazaniem przyczyny reklamacji. W przypadku, gdy rozstrzygnięcie reklamacji wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sprzedawcy ulega przedłużeniu o czas uzyskania takiej opinii.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty wymiany lub naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją towaru ponosi Sprzedawca.
 7. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 8. Zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem; W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.

 

§6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy (m.in. oświadczenie w formie pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Dane adresowe: Marta Zaborna ul.Fredry 2, 68-200 Żary. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi dokonane przez niego płatności , nie wcześniej jednak niż przed dokonaniem przez konsumenta zwrotu towaru.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy..
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru..
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 


§7 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe klienta, który dokonał rejestracji lub złożył zamówienie, przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta lub wykonania umowy, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422). Administratorem danych osobowych jest Marta Zaborna, która przetwarza je na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oddanych) (Dz. Urz. UE L 119 Nr 1 z 2016 r.) (dalej RODO) w celach związanych z realizacją umów w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sklep, a także na podstawie zgody klienta w celach zgodnych z treścią udzielonej przez niego zgody, w tym celach marketingowych oraz informacyjnych dotyczących oferty Sklepu Internetowego, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Podane przez klienta dane osobowe, będą przetwarzane w celach wskazanych w zdaniu poprzednim na podstawie art. 6 ust. 1 lit, a), b) i f) RODO..
 2. Dane osobowe klienta Sklep może udostępniać:
  1. operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim w celu kierowania do rąk klienta przesyłek wysyłanych w ramach zawartej umowy;
  2.  doradcom prawnym oraz firmom windykacyjnym w celu dochodzenia roszczeń na gruncie umów sprzedaży;
  3.  podmiotom świadczącym na rzecz Sklepu usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi w których zapisywane są dane osobowe klienta;
  4.  podmiotom, z których usług Spółka korzysta przy ich przetwarzaniu, w tym agencjom marketingowym i reklamowym w celu realizacji zleconych przez Sklep działań marketingowych i reklamowych.
 3. Na podstawie RODO Klientowi przysługują następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:
  1. prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 4. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do składania zamówień w ramach Sklepu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie. Nie dotyczy to przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych i informacyjnych, które dokonywane są tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od zamówień realizowanych w ramach Sklepu.


§8 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen towarów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez klienta, w tym w szczególności warunków umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Sprzedawca z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
Nasze strony zapisują pliki cookie's w pamięci podręcznej Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej na stronie Zasady ochrony danych